311303 technik elektryk

311303 technik elektryk

Jest to kierunek kształcenia, który działa w naszej szkole najdłużej. Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

W trakcie kształcenia uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV, które są wymagane przez każdego szanującego się pracodawcę. Szkoła współpracuje z różnymi zakładami, w których nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Po ukończeniu technikum elektrycznego absolwent ZS1 jest w pełni przygotowany do pracy samodzielnego elektryka oraz bez problemu może dostać się na pokrewne kierunki studiów.

W trakcie nauki uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z następujących kwalifikacji:

1)      EE.05. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

2)      EE.26. – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

W cyklu kształcenia, uczeń zdaje egzamin z danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu, otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z wybranej kwalifikacji. Uczeń zdobywa tytuł technika elektryka, gdy ukończy szkołę średnią i zda dwa egzaminy potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu nauki w naszej szkole w zawodzie technik elektryk uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1)      montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2)      wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3)      lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

4)      oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

5)      montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

6)      dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz  maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace elektroinstalatorskie,
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl