ZA MUNDUREM PANNY SZNUREM…

 

Już wkrótce prawdziwość tego starego porzekadła będą mieli okazję sprawdzić uczniowie naszej szkoły. Stanie się to na mocy porozumienia o współpracy  zawartego 18. 09. 2017 roku pomiędzy 5 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, reprezentowaną przez Dowódcę Jednostki -pułkownika Andrzeja Wasielewskiego i Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – Krystynę Ślubowską.

Zawarte porozumienie ma na celu wspólne działanie Jednostki i Szkoły na rzecz obronności państwa i wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania dla tradycji Wojska Polskiego, co wydaje się szczególnie istotne w przypadku uczniów placówki, której patronuje wielki patriota i wybitny wódz, bohater trzech narodów, generał Bem. Działania, które zostaną podjęte, mają  zachęcić młodzież do działań związanych z obronnością kraju i służbą wojskową.
Strony porozumienia zobowiązały się między innymi do organizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalno- oświatowych i sportowo- rekreacyjnych oraz do wzajemnego udziału w  wydarzeniach rocznicowo- historycznych i szkoleniowo- wychowawczych na terenie Szkoły i Jednostki.  Zespół Szkól nr 1 zobowiązał się ponadto do popularyzacji i eksponowania na terenie szkoły historycznego i współczesnego obrazu  jednostki na oraz do podejmowania działań promujących służbę wojskową. Przedstawiciele jednostki natomiast zobowiązani są do merytoryczno- organizacyjnego udziału w procesie dydaktycznym klas z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczeństwa. Najbardziej wymiernym i namacalnym skutkiem podpisanego porozumienia będzie bowiem powstanie w Technikum nr 1  klas mundurowych o kierunku technik logistyk i technik teleinformatyk, z rozszerzonym programem nauczania tego właśnie przedmiotu.
Pojawienie się klas mundurowych z pewnością wzbogaci i uatrakcyjni ofertę edukacyjną naszej szkoły, a możliwość współpracy z wojskiem wpłynie korzystnie na przebieg procesu dydaktycznego, uczyni go efektywniejszym i ciekawszym. Współpraca Szkoły i Jednostki przyniesie zapewne korzyści obydwu stronom, a przed naszymi uczniami otworzy nowe perspektywy, nie tylko edukacyjne, ale również zawodowe.                                                                                                                                         Oprac. S. Zadrożna

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl