Przebieg rekrutacji

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

w roku szkolnym 2019/2020

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
  z późn. zm.);
 • Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 59 oraz poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586);
 • Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.
 • 1
 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolny regulamin rekrutacji określa:
 3. wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
 4. sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
 5. inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.
 • 2
 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej jest ukończenie gimnazjum/szkoły podstawowej.
 2. Przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
 3. egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkole podstawowej,
 4. oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 5. osiągnięcia ucznia:
 • ukończenie gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy
  o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
 2. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:
 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 2. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 3. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po
  8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
 4. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po
  8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
 5. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, dobrym – przyznaje się 13 punkty, dostatecznym –  przyznaje się 8 punkty, dopuszczającym –  przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty lub danej części egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoł podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty lub dana część egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.
 7. Za świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa o których mowa
  w § 2 pkt.2 litera c można otrzymać, za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
  4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
  10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
  3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3
 7. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej dla wszystkich typów szkół w Zespole Szkół nr 1 są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka.

 

 • 3
 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych
  w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie.

Zakres czasowy etapu

Opis działania

od 13 maja od godz. 800

do 20 maja do godz. 1500

Kandydaci zakładają swoje konta w systemie https://www.ciechanow.edu.com.pl samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum/szkole podstawowej, wypełniają i drukują wniosek z systemu. Wydrukowany, podpisany przez siebie  i rodziców (opiekunów) wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku równorzędnych wyników kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci wybierają maksymalnie trzy szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów-dowolna liczba
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

od 17 czerwca od godz. 1000

do 19 czerwca do godz. 1600

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

Kandydat w celu zmiany preferencji szkoły/oddziału powinien udać się wraz z jednym z rodziców (opiekunów) do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, a następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmianę, wydrukować i złożyć nowy wniosek w szkole pierwszego wyboru.

od 21 czerwca od godz. 1200

do 28 czerwca do godz. 1600

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

Kandydaci składają dokumenty do szkoły pierwszego wyboru:

kopie świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (poświadczone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył);

od 13 maja do 16 lipca

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

16 lipca do godz. 1200

Listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

24 czerwca 2019 r.

od godz. 800 do godz. 1500

Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie. Na badanie uczeń powinien zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz jeżeli posiada – aktualne wyniki badań podstawowych (nie wymaga się obecności rodziców podczas badania).

od 16 lipca od godz. 1200

do 24 lipca do godz. 1000

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

25 lipca do godz. 1200

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Od 26 lipca od godz. 8 00

do 16 sierpnia (UWAGA ZMIANA)

W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

19 sierpnia do godz. 1200

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

28 sierpnia do godz. 1000

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 1. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

 

 • 4
 1. W przypadku większej liczby kandydatów, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ex-aequo, które uwzględniają:
 2. problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 3. jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich przyjęciu decyduje większa ilość uzyskanych punktów.
 • 5
 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w określonym zawodzie,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno–pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • dwa zdjęcia (wraz z nazwiskiem, imieniem i klasą na odwrocie),
 • karta zdrowia ucznia.
 1. Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata
  z przyjęcia do szkoły.

 

 

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 2019-2020

Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć pod tym adresem : KLIKNIJ TU

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

w roku szkolnym 2018/2019

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
  z późn. zm.);
 • Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 59 oraz poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586);
 • Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.
 • 1
 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolny regulamin rekrutacji określa:
 3. wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 4. sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,
 5. inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.
 • 2
 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.
 2. przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
 3. egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 4. oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 5. osiągnięcia ucznia:
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
 2. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:
 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 2. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 3. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
 4. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
 5. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, dobrym – przyznaje się 13 punkty, dostatecznym –  przyznaje się 8 punkty, dopuszczającym –  przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa o których mowa w § 2 pkt.2 litera c można otrzymać, za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3
 7. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum dla wszystkich typów szkół w Zespole Szkół nr 1 są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka.
 • 3
 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych
  w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie.

Zakres czasowy etapu

Opis działania

od 10 maja od godz. 1000

do 18 maja do godz. 1500

Kandydaci zakładają swoje konta w systemie https://www.ciechanow.edu.com.pl samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum, wypełniają i drukują wniosek z systemu. Wydrukowany, podpisany przez siebie  i rodziców (opiekunów) wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku równorzędnych wyników kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci wybierają maksymalnie trzy szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów-dowolna liczba–w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

od 15 czerwca od godz. 1000

do 19 czerwca do godz. 1600

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

Kandydat w celu zmiany preferencji szkoły/oddziału powinien udać się wraz z jednym z rodziców (opiekunów) do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, a następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmianę, wydrukować i złożyć nowy wniosek w szkole pierwszego wyboru.

od 22 czerwca od godz. 1200

do 27 czerwca do godz. 1600

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Kandydaci składają dokumenty do szkoły pierwszego wyboru:

·         kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył);

od 10 maja do 6 lipca

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

6 lipca do godz. 1200

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

22 maja 2018r.

od godz. 800 do godz. 1200

Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Na badanie uczeń powinien zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz jeżeli posiada – aktualne wyniki badań podstawowych (nie wymaga się obecności rodziców podczas badania).

od 6 lipca od godz. 1200

do 12 lipca do godz. 1000

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

12 lipca do godz. 1600

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Od 13 lipca od godz. 8 00

do 16 lipca godz. 16 00

W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

 1. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
 1. W rekrutacji uzupełniającej Komisja Rekrutacyjna dopuszcza niższą liczbę punktów niż w rekrutacji zasadniczej - w uzasadnionych przypadkach, np. sytuacja rodzinna, zdrowotna, rodzina zastępcza, orzeczenie o niepełnosprawności (przy braku przeciwwskazań do nauki w określonym zawodzie).
 • 4
 1. W przypadku większej liczby kandydatów, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ex-aequo, które uwzględniają:
 2. problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 3. jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich przyjęciu decyduje większa ilość uzyskanych punktów.

 

 • 5
 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w określonym zawodzie,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • dwa zdjęcia (wraz z nazwiskiem, imieniem i klasą na odwrocie),
 • karta zdrowia ucznia.
 1. Niedostarczenie ww. dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata
  z przyjęcia do szkoły.

 

 • 6

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły na dany kierunek kształcenia.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl