Przebieg rekrutacji

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

w roku szkolnym 2018/2019

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
  z późn. zm.);
 • Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 59 oraz poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586);
 • Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.
 • 1
 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolny regulamin rekrutacji określa:
 3. wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 4. sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,
 5. inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.
 • 2
 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.
 2. przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
 3. egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 4. oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 5. osiągnięcia ucznia:
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
 2. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:
 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 2. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 3. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
 4. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
 5. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, dobrym – przyznaje się 13 punkty, dostatecznym –  przyznaje się 8 punkty, dopuszczającym –  przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa o których mowa w § 2 pkt.2 litera c można otrzymać, za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3
 7. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum dla wszystkich typów szkół w Zespole Szkół nr 1 są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka.
 • 3
 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych
  w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie.

Zakres czasowy etapu

Opis działania

od 10 maja od godz. 1000

do 18 maja do godz. 1500

Kandydaci zakładają swoje konta w systemie https://www.ciechanow.edu.com.pl samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum, wypełniają i drukują wniosek z systemu. Wydrukowany, podpisany przez siebie  i rodziców (opiekunów) wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku równorzędnych wyników kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci wybierają maksymalnie trzy szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów-dowolna liczba–w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

od 15 czerwca od godz. 1000

do 19 czerwca do godz. 1600

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

Kandydat w celu zmiany preferencji szkoły/oddziału powinien udać się wraz z jednym z rodziców (opiekunów) do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, a następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmianę, wydrukować i złożyć nowy wniosek w szkole pierwszego wyboru.

od 22 czerwca od godz. 1200

do 27 czerwca do godz. 1600

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Kandydaci składają dokumenty do szkoły pierwszego wyboru:

·         kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył);

od 10 maja do 6 lipca

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

6 lipca do godz. 1200

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

22 maja 2018r.

od godz. 800 do godz. 1200

( badanie na terenie szkoły  bez konieczności wcześniejszego zapisywania się )

Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Na badanie uczeń powinien zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz jeżeli posiada – aktualne wyniki badań podstawowych (nie wymaga się obecności rodziców podczas badania).

od 6 lipca od godz. 1200

do 12 lipca do godz. 1000

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

12 lipca do godz. 1600

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Od 13 lipca od godz. 8 00

do 16 lipca godz. 16 00

W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

 1. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

 

 • 4
 1. W przypadku większej liczby kandydatów, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ex-aequo, które uwzględniają:
 2. problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 3. jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich przyjęciu decyduje większa ilość uzyskanych punktów.
 • 5
 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w określonym zawodzie,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • dwa zdjęcia (wraz z nazwiskiem, imieniem i klasą na odwrocie),
 • karta zdrowia ucznia.
 1. Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata
  z przyjęcia do szkoły.

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl