Harmonogram rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych

w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie.

Zakres czasowy etapu

Opis działania

od 16 maja do 20 czerwca do godz. 1500

 

 

 

 

 

 

Kandydaci zakładają swoje konta w systemie https://www.ciechanow.edu.com.pl samodzielnie lub w macierzystej szkole podstawowej, wypełniają i drukują wniosek z systemu. Wydrukowany, podpisany przez siebie  i rodziców (opiekunów) wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku równorzędnych wyników kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci wybierają maksymalnie trzy szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów-dowolna liczba–w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy,

od 16 maja

do 30 maja do godz. 1500

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

01 czerwca godz. 900

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW).

09 czerwca godz. 800- 1400

Przeprowadzenie badania lekarskiego – lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Na badanie uczeń powinien zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz jeśli posiada – aktualne wyniki badań podstawowych.

(badanie na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego zapisywania się).

od 24 czerwca

do 13 lipca do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca

do 13 lipca do godz. 1500

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły/oddziału.

Kandydat w celu zmiany preferencji szkoły/oddziału powinien udać się wraz z jednym z rodziców (opiekunów) do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, a następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmianę, wydrukować i złożyć nowy wniosek w szkole pierwszego wyboru.

   

20 lipca

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. Publikacja tylko listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej. Kandydat sprawdza na listach wywieszonych w szkołach lub umieszczonych na stronie internetowej szkoły, gdzie został zakwalifikowany.

od 21 lipca

do 27 lipca do godz. 1500

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

28 lipca do godz. 1400

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

do 02 sierpnia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania w sprawie nieprzyjęcia kandydata do szkoły.

do 3 dni od złożenia odwołania

Rozpatrzenie odwołania.

Rekrutacja uzupełniająca

od 01 sierpnia do 03 sierpnia

do godz. 1500

http://zs1.com.pl/index.php/rekrutacja/przebieg-rekrutacji

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl