REGULAMIN KONKURSU na najciekawszą grafikę

REGULAMIN KONKURSU na najciekawszą grafikę na tło pulpitu o tematyce:

 

 „Generał Józef Bem, a także  inżynier wojskowy założyciel pierwszej, samodzielnej organizacji polskich techników, patron naszej szkoły”

 

Konkurs dla wszystkich klas dowolnego profilu

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Celem konkursu jest tworzenie wizerunku patrona szkoły, promocja patrona, twórcza organizacja czasu wolnego z wykorzystaniem techniki komputerowej
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy graficznej , która będzie tłem na pulpit komputerów w naszej szkole.
 3. Zwycięskie prace będą umieszczone na stronie szkoły.
 4. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J.Bema w Ciechanowie
 5. Finał, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursowych odbędzie się na uroczystości podczas obchodów Dnia Patrona w dniu 20. III. 2020r.

 

 • 2. Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy uczeń naszej szkoły.

 

 • 3. Zasady udziału w konkursie
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać 1 pracę.
 3. Prace powinny być wykonane samodzielnie, mogą zawierać elementy graficzne ,obrazy, zdjęcia pobrane z internetu jako darmowe:
 • udostępnione przez autorów na mechanizmie Creative Commons Zero, który pozwala na korzystanie z nich również komercyjnie  nawet bez konieczności podpisywania autora.

Oznaczone symbolem CC0 tzn. przeniesione do domeny publicznej

 • dostępne w domenie publicznej, czyli takie, do których prawa autorskie majątkowe wygasły z czasem (zwykle 70 lat od śmierci twórcy) lub nigdy nie działały.
 • udostępniane na licencjach Creative Commons z różnymi warunkami, które w wersji minimum będą wymagać podania informacji o autorze lub autorce oraz informacji o licencji, za każdym razem, gdy korzystamy ze zdjęcia z mozliwością modyfikowania go.

Przykładowe domeny: Pixabay, Pixinio, StockSnap.io, Flickr, Polona

 1. Prace powinny być wykonane w technice komputerowej zapisane w rozdzielczości co najmniej 1280x800.
 2. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej:

Paint, GIMP, Photoshop, Corel, Adobe Ilustrator oraz w pliku jpg.

 

 • 4. Miejsce i termin nadsyłania prac

 

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych do 15. III. 2020 r.
 2. W tytule należy podać imię, nazwisko, klasę oraz tytuł konkursu.
 3. Ocena zgłoszonych do konkursu prac:

Konkurs jest jednoetapowy.

 

 

Komisja konkursu dokona oceny wszystkich dostarczonych prac, według trzech podstawowych kryteriów:

 • spełnienie wymogów formalnych
 • pomysłowość i oryginalność pracy, kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, walory estetyczne
 • związek pracy z tematyką
 • prace autorskie nie zawierające elementów graficznych innych autorów, pobranych z Internetu będą dodatkowo punktowane.

 

Komisja konkursowa oceni prace w skali od 1 do 5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie oraz fb szkoły w terminie do 19.III.2020 r.

 1. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 2. Organizator nie zwraca prac.
 3. Postanowienia komisji konkursowej są ostateczne.

 

 

 • 5. Prawa autorskie

Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku podejrzenia o niesamodzielne wykonanie pracy uczestnik zostanie wyłączony z konkursu.
 2. Zgłoszenie pracy na konkurs jest akceptacją warunków regulaminu i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl