Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J.Bema w Ciechanowie

Zespół Szkół nr 1 im. gen. J.Bema w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona zawiera infografiki, do których nie przygotowano jeszcze opisu tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J.Bema w Ciechanowie

Adres organu odwoławczego: Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 24, 06-400 Ciechanów

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 23 6724824

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności budynku Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J.Bema w Ciechanowie przy ulicy Powstańców Warszawskich 24, 06-400 Ciechanów

Dojazd komunikacją publiczną. Do Zespołu Szkół nr 1 można dojechać autobusem miejskim linii:

    przystanek „17 Stycznia/Apteka 01” : 0, 1, 2, 3, 4, 11,
    przystanek „17 Stycznia/TKKF 02” : 1, 2, 3, 4, 7, 11,
    przystanek „Sienkiewicza/Narutowicza 01" : 0, 1, 4, 5,
    przystanek „Sienkiewicza/Narutowicza 02" : 1, 4, 5, 7.

Dostosowanie parkingów

Do budynku Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J.Bema w Ciechanowie jest jeden wjazd (od ulicy Narutowicza). Parkingi są  bezpłatne dla uczniów (za szkołą od strony Państwowej Uczelni Zawodowej) oraz pracowników, znajdują się  obok i za budynkiem Szkoły. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron:

    wejście od strony ul. Powstańców Warszawskich –  tylko dla osób sprawnych ruchowo.
    wejście od parkingu – 2 wejścia schodami tylko dla osób sprawnych ruchowo.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze jest swobodny. W budynku na parterze znajduje się:

    tablica informacyjna przy wejściu,
    kierunkowskazy wskazujące kierunek ruchu
    tabliczki wskazujące funkcję osoby zatrudnionej w danym miejscu na drzwiach.

Dostosowanie korytarzy i schodów

Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt wyposażony jest w schody wewnętrzne prowadzące na piętra budynku. Budynek posiada - 3 piętra.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.


Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność dla osób posługujących się językiem migowym

Nie dostępna jest usługa wideotłumacza z tłumaczem języka migowego. 

Dostępność informacji głosowych i pomoc przeszkolonego pracownika

Nie ma przeszkolonego pracownika, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Dostępność toalet

Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu.


 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl